Lohahevitra ao amin'ny Baiboly (Sujets bibliques lus)

Famakiana (Lecture orale)

 

 

001 Ny fisakaizana araka an'Andriamanitra (L'amitié selon Dieu)

002 Ny fitiavana araka an'Andriamanitra (L'amour selon Dieu)

003 Teny fampiononana (Paroles de consolation)

004 Miaina amin'ny fanantenana (Vivre d'espoir)

005 Voavonjy amin'ny alalan'ny asa sa amin'ny alalan'ny finoana (Sauvé par les œuvres ou par la foi)

006 Manana fanantenana velona ao amin'i Kristy (Avoir une espérance vivante en Christ)

007 Ny trosa eo amin'ny mpino (Les dettes chez le croyant)

008 Azo antoka ny famonjena, ary ahazoana fifaliana izany (Certitude et joie du salut)

009 Zavatra azo antoka ho an'ny fanahiko (Une assurance pour mon âme)

010 Ny Paradisa (Le paradis, ce que tu dois savoir pour y entrer)

011 Ny ady atrehin'ny kristiana (Lutte chrétienne)

012 Ny sain-dalin'i Satana (Les profondeurs de Satan)

013 Ny teny faminaniana (Qu'est-ce que la prophétie)

014 Zavatra azo antoka ho an'ny fanahiko (Certitudes pour mon âme)

015 Voavonjy amin'ny alalan'ny asa sa amin'ny alalan'ny finoana (Sauvé par les œuvres ou par la foi)

016 Misy Andriamanitra (Dieu existe)

017 Miaina amin'ny fanantenana (Vivre d'espoir)

018 Ao amin'ny fahoriana, mankany amin'ny fitsaharana ao an-tranon'ny Ray (De la souffrance au repos dans la maison du Père)

025 Avy amin'ny fahaverezana ho amin'ny voninahitra (De la perdition à la gloire)

 

Faminaniana (La prophétie)

019 Ny fitsanganan'ny kristiana amin'ny maty sy ny fampiakarana azy (Prophétie - La résurrection et l'enlèvement des chrétiens)

020 Ny fitsaran'i Kristy, ny satroboninahitra sy ny valim-pitia (Prophétie - Le tribunal du Christ, les couronnes et les récompenses)

021 Ny Fampakarambadin'ny Zanak'ondry (Prophétie - Les noces de l'Agneau)

022 Ny fitsarana farany sy ny helo (Prophétie - Le jugement dernier et l'enfer)

 

Ny Tabernakely (Le Tabernacle)

Ny Tabernakely (Video sur le Tabernacle, sa présentation, sa signification pour aujourd'hui) — La bande son de ce film, audio sans video (pour appareils peu perfectionnés)