Trakta malagasy itoriana ny Filazantsara (Tracts d'évangélisation en malgache)

Famakiana (Lecture orale)

Ireo trakta ireo dia hita any amin'ny pejy hafa. (Le texte de ces tracts se trouve sur une autre page.)

 

 

001 Hafatr'Andriamanitra ho anao (Un message de Dieu pour toi)

002 Finoana an'i Jesosy Kristy (Foi en Jésus Christ)

003 Mibebaha ianao (Repens-toi)

004 Fihavanana amin'Andriamanitra (La paix avec Dieu)

005 Raha maty ianao anio (Si tu meurs aujourd'hui)

006 Iza moa Aho, ho anao (Qui Suis-je pour toi)

007 Fomba roa ahaterana, iainana, ahafatesana, itsanganana amin'ny maty (Deux manières de naître, vivre, mourir et ressusciter)

008 Hiverina tsy ho ela ny Tompo Jesosy (Jésus revient bientôt)

009 Misy dikany ve ny fiainanao (Votre vie a-t-elle un sens ?)

010 Te hamonjy anao tsy ho any amin'ny helo Andriamanitra (Dieu veut te sauver de l'enfer)

011 Ho aiza ianao (Où vas-tu ?)

012 Raha maty ianao dia inona no hitranga (Sais-tu ce qui t'attend après la mort ?)

013 Inona no atao hoe fahamarinana (Qu'est-ce-que la vérité ?)

014 Avy aiza ireo olanao (Sais-tu d'où viennent tes problèmes ?)

015 Nohomboana ho anao (Crucifié pour toi)

016 Ny olombelona, jiolahy ve (L'homme, un hors-la-loi ?)

017 Inona no atolotr'Andriamanitra ho anao (Ce que Dieu t'offre)

018 Tandremo! Lanitra sa helo (STOP! ciel ou enfer)

019 Fantatrao ve Jesosy (Connaissez-vous Jésus ?)

020 Miteny Andriamanitra ankehitriny (Dieu parle aujourd'hui)

021 Inona no entin'ny sekta ho anao (Que vous apportent les sectes ?)

022 Ny fiafaran'izao tontolo izao (La fin du monde)

023 Ny olona manoloana an'Andriamanitra (Les hommes devant Dieu)

024 Tia anao Andriamanitra (Dieu t'aime)

025 Zava-manahirana ny tanora (Problèmes des jeunes)

026 Fiovàna (Changement)

027 Banga ho fenoina (Un vide à combler)

028 Mino an'Andriamanitra (Foi en Dieu)

029 Manao ny tsy rariny ve Andriamanitra (Dieu est-il injuste ?)

030 Avy amin'ny savorovoro ho amin'ny fiadanana (De la confusion à la paix)

031 Ny Mpahary, ny halehibeny sy ny fitiavany (Le Créateur, sa grandeur, son amour)

032 Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao (Prépare-toi à rencontrer ton Dieu)

033 Ny tena soatoavina (Les vraies valeurs)

034 Ho any am-paradisa ve ianao (Iras-tu au paradis ?)

035 Very, notadiavina, ary hita indray (Perdu, cherché et retrouvé)

036 Voavonjy ve ny fanahinao (Ton âme est-elle sauvée ?)

037 Ianao koa, afaka miditra any am-paradisa (Toi aussi, tu peux entrer au paradis)

038 Hiseho ny marina (L'heure de vérité arrive)

039 Tsy ireo rehetra milaza hoe Tompoko, Tompoko! (Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur!)

040 Maty ilay reniakoho mba hamonjy ny zanany (Une poule meurt pour sauver ses poussins)

041 Tia anao Andriamanitra, miantso anao Izy hoe AVIA (Dieu t'aime, il t'appelle)

042 Voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ve ny anaranao (Ton nom est-il écrit dans le livre de vie ?)

043 Andriamanitra sa ny sampy (Dieu ou les idoles)

044 Miaina amin'ny fanantenana (Vivre d'espoir)

045 Andriamanitra sa ny sampy (Dieu et les dieux)

046 Avy aiza ireo olanao (Nos problèmes, quelle est leur origine?)

047 Avy amiko izao zavatra izao (C'est de par moi que cette chose a eu lieu)

048 Ianao koa, tia anao i Jesoa! (Toi aussi Jésus t'aime)

049 Ilay Andriamanitra lehibe sy ny fo kelinao (Le grand Dieu et ton petit cœur)

050 Inona no atolotr'Andriamanitra anao (Dieu vous offre le meilleur)

051 Mino an'Andriamanitra (Croire Dieu)

052 Ny maha kristiana (Être chrétien qu'est-ce-que cela signifie pour vous?)

053 Ny olombelona iza (L'homme qui est-il? D'où vient-il?)

054 Raha maty, dia inona no hitranga (Mourir et après?)

055 Tian'Andriamanitra ianao! (Dieu vous aime!)