HENOY NY BAIBOLY (Émissions radiophoniques sur la Bible)

 

 

 

Ny Testamenta Taloha (L'Ancien Testament)

Genesisy - Eksodosy - Levitikosy - Nomery - Deoteronomia - Josoa - Mpitsara - Rota - 1 Samoela - 2 Samoela - 1 Mpanjaka - 2 Mpanjaka - 1 Tantara - 2 Tantara - Ezra - Nehemia - Estera - Joba - Salamo - Ohabolana - Mpitoriteny - Tonon-kiran'i Solomona

Genesisy Émission (n°) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

Eksodosy Émission (n°) 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Levitikosy Émission (n°) 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37

Nomery Émission (n°) 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Deoteronomia Émission (n°) 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56

Josoa Émission (n°) 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62

Mpitsara Émission (n°) 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Rota Émission (n°) 69

1 Samoela Émission (n°) 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77

2 Samoela Émission (n°) 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84

1 Mpanjaka Émission (n°) 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92

2 Mpanjaka Émission (n°) 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

1 Tantara Émission (n°) 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108

2 Tantara Émission (n°) 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116

Ezra Émission (n°) 117 - 118 - 119

Nehemia Émission (n°) 120 - 121 - 122 - 123

Estera Émission (n°) 124 - 125

Joba Émission (n°) 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132

Salamo Émission (n°) 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147

Ohabolana Émission (n°) 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153

Mpitoriteny Émission (n°) 154 - 155

Tonon-kiran'i Solomona Émission (n°) 156

 

 

 

 

 

Eo am-pamakiana ny Baiboly isan-tokony izahay izao, sady mandray feo izany. Ny toko voavaky dia hampidirina tsikelikely eto.

 

(Nous sommes en train de lire la Bible, chapitre par chapitre, tout en enregistrant cette lecture. Ces chapitres lus sont mis progressivement en ligne ici.)