HENOY NY BAIBOLY (Lecture de la Bible pour les Émissions radiophoniques)

 

Autres émissions radiophoniques: sujets bibliques

 

 

Ny Testamenta Taloha (L'Ancien Testament)

Genesisy - Eksodosy - Levitikosy - Nomery - Deoteronomia - Josoa - Mpitsara - Rota - 1 Samoela - 2 Samoela - 1 Mpanjaka - 2 Mpanjaka - 1 Tantara - 2 Tantara - Ezra - Nehemia - Estera - Joba - Salamo - Ohabolana - Mpitoriteny - Tonon-kiran'i Solomona - Isaia - Jeremia - Fitomaniana - Ezekiela - Daniela - Hosea - Joela - Amosa - Obadia - Jona - Mika - Nahoma - Habakoka - Zefania - Hagay - Zakaria - Malakia

Genesisy Émission (n°) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

Eksodosy Émission (n°) 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Levitikosy Émission (n°) 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37

Nomery Émission (n°) 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Deoteronomia Émission (n°) 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56

Josoa Émission (n°) 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62

Mpitsara Émission (n°) 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Rota Émission (n°) 69

1 Samoela Émission (n°) 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77

2 Samoela Émission (n°) 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84

1 Mpanjaka Émission (n°) 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92

2 Mpanjaka Émission (n°) 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

1 Tantara Émission (n°) 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108

2 Tantara Émission (n°) 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116

Ezra Émission (n°) 117 - 118 - 119

Nehemia Émission (n°) 120 - 121 - 122 - 123

Estera Émission (n°) 124 - 125

Joba Émission (n°) 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132

Salamo Émission (n°) 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147

Ohabolana Émission (n°) 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153

Mpitoriteny Émission (n°) 154 - 155

Tonon-kiran'i Solomona Émission (n°) 156

Isaia Émission (n°) 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169

Jeremia Émission (n°) 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182

Fitomaniana Émission (n°) 183

Ezekiela Émission (n°) 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195

Daniela Émission (n°) 196 - 197 - 198 - 199

Hosea Émission (n°) 200 - 201

Joela Émission (n°) 202

Amosa et Obadia Émission (n°) 203 - 204

Jona Émission (n°) 205

Mika Émission (n°) 206

Nahoma et Habakoka Émission (n°) 207

Zefania et Hagay Émission (n°) 208

Zakaria Émission (n°) 209 - 210

Malakia Émission (n°) 211

 

 

 

 

 

Eo am-pamakiana ny Baiboly isan-tokony izahay izao, sady mandray feo izany. Ny toko voavaky dia hampidirina tsikelikely eto.

 

(Nous sommes en train de lire la Bible, chapitre par chapitre, tout en enregistrant cette lecture. Ces chapitres lus sont mis progressivement en ligne ici.)